AT / DE / EN / IT / FR / ES / PL

Anleitungen & Videos zu Filterwechsel & Steuerung

Filterwechsel - Anleitung

Bedieneinheiten & Raumregler

Videos LG 150 / LG 250 A / LG 350 & LG 450: Filterwechsel & Steuerung

LG 150 - Filterwechsel mit Bedieneinheit Mini

LG 150 - Steuerung mit Bedieneinheit Mini

LG 250 A - Filterwechsel mit Bedieneinheit Mini

LG 250 A - Steuerung mit Bedieneinheit Mini

LG 350 & LG 450 - Filterwechsel mit Bedieneinheit TOUCH & MINI